หมวดหมู่ ธรรมะกับชีวิต
 • หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ หมายถึงอะไร และมีอะไรบ้าง

  หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ หมายถึงอะไร และมีอะไรบ้าง

  เขียนเมื่อ16 ธันวาคม 2015 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต , บทความแนะนำ

  ชีวิตที่พอเพียงกับ “สัปปุริสธรรม 7”   แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นแนวทางแห่งการประมาณตน ทำสิ่งที่ตนพอจะทำได้เพื่อตนเอง เพื่อชุมชนและจะก่อให้เกิดผลแห่งประโยชน์ส...

  อ่านต่อ


 • ADVERTISEMENT • ศีล 8 มีอะไรบ้าง มาดูความหมาย คําสมาทานพร้อมคําแปล

  ศีล 8 มีอะไรบ้าง มาดูความหมาย คําสมาทานพร้อมคําแปล

  16 ธันวาคม 2015 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต

  “ปาณาติปาตา เวรมณี”  ศีลข้อแรกนั้นว่าด้วยการงดฆ่าสัตว์   “อทินนาทานา เวรมณี” ศีลข้อสองว่าด้วยการที่เราไม่อยากได้อยากมีทรัพย์ที่ไม่ใช่ของเรา   “กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี” ศีลข้อสาม ...

 • ศีล 5 มีอะไรบ้าง มาดูความหมาย คําสมาทานศีล 5 พร้อมคําแปล

  ศีล 5 มีอะไรบ้าง มาดูความหมาย คําสมาทานศีล 5 พร้อมคําแปล

  16 ธันวาคม 2015 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต

  เมื่อเอ่ยคำว่า “ศีล” ที่คุ้นชินหูกันนั้นแปลว่า ความตั้งใจ เจตนาที่จะงดเว้นจากความชั่วทั้งปวง ละเว้นจากการทุจริตต่างต่างนานา อาจจะว่ากันได้เลยว่าศีล คือแนวทางในการดำรงชีวิตด้วยการระลึกดี ระลึกชอบ เพื่อ...

 • วิบากกรรมคืออะไร

  วิบากกรรมคืออะไร

  16 ธันวาคม 2015 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต

  “โลกย่อมเป็นไปเพราะกรรมหมู่สัตว์ย่อมเป็นไปเพราะกรรมสัตว์ทั้งหลายถูกผูกไว้ในกรรมเหมือนลิ่มสลักของรถที่กำลังแล่นไปฉะนั้น” คำกล่าวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ สัตว์โลกทำสิ่งใดไว้สิ่งนั้นก็จะมีผล...

 • ฆราวาสธรรม4 คืออะไร และ ฆราวาสธรรม4 มีอะไรบ้าง

  ฆราวาสธรรม4 คืออะไร และ ฆราวาสธรรม4 มีอะไรบ้าง

  16 ธันวาคม 2015 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต

  คำว่า “ฆราวาส” นั้นก็คือเพศครองเรือนโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชาย หรือผู้ที่ยังคงดำเนินชีวิตไปตามกิจวัตรของทางโลก “ธรรม”  คือวิถีการและหนทางแห่งความดีและหากมีสองคำรวมกันจะได้ความหมายที่สวยงามนั่นค...

 • หลักคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงอะไร

  หลักคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงอะไร

  16 ธันวาคม 2015 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต บทความแนะนำ

  คุณธรรม เป็น สิ่งที่ต้องอบรมโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดขึ้นเหมาะสมกับที่เราต้องการ   จริยธรรม หมายถึง ระเบียบปฏิบัติที่มุ่งปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกในสังคม เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้น แต่งขึ้นตามเหตุผลข...

 • คุณธรรม 4 ประการคืออะไร และ คุณธรรม 4 ประการมีอะไรบ้าง

  คุณธรรม 4 ประการคืออะไร และ คุณธรรม 4 ประการมีอะไรบ้าง

  16 ธันวาคม 2015 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต

  และเนื่องในวโรกาสงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2549 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมพระองค์ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชดำรัชเพื่อสอนสั่งประชาชนชาวไทยทั้งเพื่อเป็...

 • ความทุกข์คืออะไร เกิดจากอะไร และเราจะมีวิธีการดับทุกข์อย่างไรบ้าง

  ความทุกข์คืออะไร เกิดจากอะไร และเราจะมีวิธีการดับทุกข์อย่างไรบ้าง

  16 ธันวาคม 2015 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต

  หากหยิบคำว่า “ทุกข์” ที่แทบจะไม่มีใครอยากรับฟังและรู้จักกับคำคำนี้ ซึ่งแปลได้ว่า การทนอยู่ในสภาพเดิมได้อยากซึ่งเหตุเกิดมาจากร่างกายของตน นั้นคือ ขันธ์ทั้งห้าและสังขารของตนโดยทุกสามารถแตกแยกออกมาได้เป็...

 • กุศลกรรมบถ 10 หนทางแห่งคนดีสิบประการ

  กุศลกรรมบถ 10 หนทางแห่งคนดีสิบประการ

  16 ธันวาคม 2015 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต

  กุศลกรรมบถ 10 หนทางแห่งคนดีสิบประการ   สุภาษิตบทนี้คือที่มาของ “กุศลกรรมบถ10” หรือหนทางแห่งการทำดีปฏิบัติชอบสิบประการ เมื่อนำส่วนประกอบทั้งสองส่วนของ “กุศล” ซึ่งแปลว่าปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบแล...

 • ธรรมทานคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตเรา

  ธรรมทานคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตเรา

  14 สิงหาคม 2015 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต

  บนโลกในสังคมปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการพัฒนาองค์ความรู้ไปทั่วไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ ทางด้านการศึกษาเทคโนโลยี และวิชาชีพอื่นไปได้ไกลกว่าในอดีตมากมายแต่มีวิชาหนึ่งที่ค่อยค่อยเดินถอยหล...


Ads
หมวดหมู่