หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ หมายถึงอะไร และมีอะไรบ้าง

 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นแนวทางแห่งการประมาณตน ทำสิ่งที่ตนพอจะทำได้เพื่อตนเอง เพื่อชุมชนและจะก่อให้เกิดผลแห่งประโยชน์สุขตามมา ก็สอดคล้องกับแนวคิดที่องค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคยมอบให้กับประชากรชาวโลกที่พระองค์ทรงโปรดนั่นก็คือ “สัปปุริสธรรม 7 ” หมายถึงแนวทางหรือธรรมะที่ทำให้มนุษย์เรานี้เป็นคนดี หรือจะเรียกได้ว่าเป็นธรรมะของคนนั่นเอง ซึ่งจะประกอบด้วยแนวคิดทั้ง 7 ข้อซึ่งประกอบด้วยกันดังนี้

 


ADVERTISEMENTหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ หมายถึงอะไร และมีอะไรบ้าง


ชีวิตที่พอเพียงกับ “สัปปุริสธรรม 7”

 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นแนวทางแห่งการประมาณตน ทำสิ่งที่ตนพอจะทำได้เพื่อตนเอง เพื่อชุมชนและจะก่อให้เกิดผลแห่งประโยชน์สุขตามมา ก็สอดคล้องกับแนวคิดที่องค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคยมอบให้กับประชากรชาวโลกที่พระองค์ทรงโปรดนั่นก็คือ “สัปปุริสธรรม 7 ” หมายถึงแนวทางหรือธรรมะที่ทำให้มนุษย์เรานี้เป็นคนดี หรือจะเรียกได้ว่าเป็นธรรมะของคนนั่นเอง ซึ่งจะประกอบด้วยแนวคิดทั้ง 7 ข้อซึ่งประกอบด้วยกันดังนี้

 

ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้จักเหตุ

การที่รู้แนะเข้าใจความเป็นมาเป็นไปของเหตุ และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาหากเปรียบเทียบกับชีวิต

ประจำวันนั้นแล้ว การที่เราเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อยากไร ทำไมเราถึงจน ทำไมเราง่วง หากรู้และเข้า

ใจที่ว่าที่แล้วก็จะกำหนดแนวทางต่อไปได้นั้นเอง

 

อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักผล

การที่เรารู้ วิเคราะห์ และเข้าใจผลที่จะตามจากเหตุการณ์ต่างต่าง เช่นว่า การหยิบหลักธรรมข้อนี้ขึ้นมาอ่านแล้ว

สิ่งที่เราจะได้รับแทนมานั้นคืออะไร หรืออาจจะเรียกได้ว่าการเข้าใจเป้าหมายของตนก่อนที่จะปฏิบัติสิ่งใดใด

 

อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน

การเข้าใจตนเองก็นับว่าเป็นหนึ่งแนวคิดพัฒนาตนเองเช่นกัน การศึกษาตนเองให้เข้าใจนับได้ว่าเป็นสิ่ง

ที่เคยจะกระทำในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน เพศ หรือฐานะ นั่นก็เพื่อการเข้าใจและแก้ไขจุดบกพล่อง

 

มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ

ในหลักแนวคิดนี้ค่อนข้างสำคัญมากสำหรับการใช้ชีวิตและการบริหารสิ่งต่างต่างการประมาณกำลังของตนว่า

มีขีดจำกัดเพียงใด รองรับได้เพียงใด การยกตัวอย่างเปรียบเทียบดังเช่นคนเรามีเพียง ต้องการถือของยี่สิบชิ้น

นั่นนับว่าไม่การไม่ประมาณนั้นจะสิ่งเราอาจจะทำไม่ได้ หรือทำไปแล้วจะเกิดผลเสียตามมาที่หลัง หากยังรั้งที่จะ

ถือของทั้งยี่สิบชิ้นด้วบสองของก็อาจจะตกลงมาแตกหักเสียหายได้

 

กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาล

“ถูกกาลเทศะ” วลีนี้น่าจะสามารถอธิบายความหมาย ผู้รู้กาลได้เป็นอย่างดี การตกต่อเวลา และการแบ่งเวลาจัด

จัดสรรค์เวลาให้เหมาะกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การตื่น การนอนหลับ

 

ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้จักบริษัท

บริษัทในที่นี้หมายถึงกลุ่มคน หรือชุมชน การที่รู้จักเข้าใจว่าชุมชนของเรามีอะไร ทำอะไรนั้นจะเป็นประโยชน์

มากมายหลายหลายอย่างแก่ ตัวเองและผู้อื่น

 

ปุคคลปโรปรัญญุตา เป็นผู้รู้จักบุคคล

“คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตพาไปหาผล” สุภาศิตไทยบทนี้มีมิใช่การที่ยกหางเยินยอแก่เหล่าบัญฑิต

แต่ความหมายที่แท้จริงแล้วนั้นหมายถึง การเลือกคบคนให้ถูกทางและรู้ว่าควรจะกระต่อผู้นั่นเช่นไรเผื่อเกิดประ

โยชน์ ความสุขแก่ตนและผู้อื่น

 

หากว่าด้วยหลักดำเนินชีวิตของชาวไทยที่พระบาทสมเด็จจะพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชดำรัชแนวทางให้แก่พสกนิกรชาวไทยนั้นนั่นคือ “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” เส้นทางเดินสายกลางที่ โดยให้ความสำคัญไปที่หลักการประมาณตนจากความพอเพียงและกำลังของตนเองด้วยความมีเหตุผล ซึ่งแนวคิดนี้สามารถนำมาปรับใช้ได้ตั้งแต่ระดับชีวิตและระดับการบริหารประเทศเลยทีเดียว

 
>> พรหมวิหาร 4 คืออะไร หมายถึงอะไร หลักพรหมวิหาร 4 มีอะไรบ้าง
>> ศีล 5 มีอะไรบ้าง ความหมาย คำอาราธนาศีล 5 พร้อมคำแปล
>> ศีล 8 มีข้อห้ามอะไรบ้าง ความหมาย คำอาราธนาศีล 8 พร้อมคำแปล
>> หลักธรรม สังคหวัตถุ 4 การนําไปใช้กับการทํางาน
>> หลักสัปปุริสธรรม 7 กับเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตตามสายกลาง
>> อิทธิบาท 4 หลักธรรม ในการทํางานร่วมกัน ธรรมะกับการทำงานเป็นทีม
 
ภาพประกอบจาก pixabay.com


ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT


เนื้อหาใกล้เคียง

Ads
หมวดหมู่