ศีล 8 มีอะไรบ้าง มาดูความหมาย คําสมาทานพร้อมคําแปล

 

ไม่ใช่มีเพียงศีลห้าที่จะเป็นแนวทางดำรงชีวิตด้วยสุจริตธรรมของสัตว์ประเสริฐดั่งเช่นมนุษย์โลก นอกเหนือจากนั้นยังมีศีลที่ขึ้นที่เหนือกว่าสำหรับเหล่าผู้สนใจและผู้ขวักไขว่ในธรรมะ โดยส่วนมากจะนิยมถือศีลนี้กันในช่วงวันพระ วันเกิดหรือตามโอกาสที่เอื้ออำนวย แต่ก็มีบางส่วนที่นิยมนำ ศีลแบบนี้มาถือครองตลอดชีวิตและแนวทางที่พระพุทธองค์ได้สรรค์สร้างและผ่านการวิเคราะห์ กลั่นกรองมาหลายต่อหลายครั้งถูกเรียกว่า “ศีล 8” ซึ่งประกอบด้วยกันดังนี้โดยมีเพิ่มจาก ศีล 5 ที่ทุกคนได้รับการบ่มสอนและเรียนรู้มาเป็นอย่างดีตั้งแต่เด็กนั้น ยังมีเพิ่มอีกสามข้อนั้นคือ

 


ADVERTISEMENTศีล 8 มีอะไรบ้าง มาดูความหมาย คําสมาทานพร้อมคําแปล


“ปาณาติปาตา เวรมณี”  ศีลข้อแรกนั้นว่าด้วยการงดฆ่าสัตว์

 

“อทินนาทานา เวรมณี” ศีลข้อสองว่าด้วยการที่เราไม่อยากได้อยากมีทรัพย์ที่ไม่ใช่ของเรา

 

“กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี” ศีลข้อสาม การรู้จักผิดชอบชั่วดีในการกระทำผิดในกามารมณ์ทั้งหลาย

 

“มุสาวาทา เวรมณีศีลข้อสี่ ข้อที่สำคัญของหนึ่งของการเป็นมนุษย์ การไม่พูดจาปด โกหก หลอกหลวง

 

“สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณีศีลข้อห้า ข้อสุดท้ายคือเครื่องมือที่จะมาลดการยั้งคิดยั้งทำของมนุษย์นั้นก็คือสุราเมรัย และของมึนเมาทุกชนิด

 

และอีกสามข้อที่ได้รับการเพิ่มเข้ามาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการฝึกตน ฝึกสมาธิเพื่อให้เข้าถึงความสงบและได้ไตร่ตรองรู้จักผิดชอบชั่วดีเพื่อประโยชน์แก่ตน และผู้อื่น

 

“วิกาลโภชนา เวรมณี”  ศีลข้อหกข้อนี้ก็คือการเว้นต่อการทานอาหารยามวิการ นั่นก็คือหลังเพลตั้งเช่นพระสงฆ์ นั่นก็สำนึกให้รู้คุณว่า การทานอาหารนั่นก็เพียงเพื่อการเติมเต็มความต้องการของร่างเพียงเท่านั้น มิใช่ทานอาหารเพื่อความอร่อย ความสะดวกสบาย นับเป็นการฝึกตนเพื่อให้เข้าถึงหลักสมาธิควบคุมจิตได้ดีทีเดียว

 

“นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา เวรมณี”  ศีลข้อเจ็ดนี้ เปรียบเหมือนการนำร่างกายและจิตใจเข้ามาฝากพึ่งพิงยังใต้ร่มแห่งธรรมะโดยแท้จริง นั่นก็คือการปราศจากเครื่องหอม เครื่องประดับแต่งตัว รวมถึงการสนุกสนานจากมโหรสรรพดนตรี ต่างต่างนานา

 

“อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี” ศีลข้อแปด ข้อสุดท้ายนี้เป็นอีกข้อที่พระพุทธองค์ได้เลือกสรรมาแล้วว่าหากต้องการฝึกตน เข้าถึงความสงบและคำตอบของชีวิตนั้นความสะดวกสบายก็หาได้จำเป็นไม่ นั่นก็คือการเลือกที่นอนเพียงแค่เป็นแผ่นไม้ หรือไม่หนาจนเกินไปเพื่อเลี่ยงจากความสะดวกสบายจนเกินควร หากลองเปรียบกับพระพุทธองค์ที่เป็นเจ้าชายแห่งเมืองใหญ่ทรงละทิ้ง ที่นอนแสนสุขสบายมานอนยังกระท่อม อาศรมเล็กเล็กเพียงเท่านั้น

 

โดยปกติผู้ที่เข้านับถือ ครองตนในศีลแปดนั้นนับว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สามารถควบคลุมจิตใจของตนได้อย่างดี ละทิ้งซึ่งความสะดวกสบายจากสังคมที่แสนอู่ฟู่ แม้แต่จะเป็นเพียงแค่บางโอกาสเท่านั้นแต่ก็นับได้ว่าหากมีคนเหล่านี้มากมายใยสังคม สังคมของเราจะต้องดียิ่งขึ้นไปเป็นแน่แท้

 
>> พรหมวิหาร 4 คืออะไร หมายถึงอะไร หลักพรหมวิหาร 4 มีอะไรบ้าง
>> ศีล 5 มีอะไรบ้าง ความหมาย คำอาราธนาศีล 5 พร้อมคำแปล
>> ศีล 8 มีข้อห้ามอะไรบ้าง ความหมาย คำอาราธนาศีล 8 พร้อมคำแปล
>> หลักธรรม สังคหวัตถุ 4 การนําไปใช้กับการทํางาน
>> หลักสัปปุริสธรรม 7 กับเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตตามสายกลาง
>> อิทธิบาท 4 หลักธรรม ในการทํางานร่วมกัน ธรรมะกับการทำงานเป็นทีม
 

ภาพประกอบจาก pixabay.com


ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT


เนื้อหาใกล้เคียง

Ads
หมวดหมู่