ศีล 5 มีอะไรบ้าง มาดูความหมาย คําสมาทานศีล 5 พร้อมคําแปล

 

ในโลกที่แสนวุ่นวายที่แต่ละสังคมต่างแบ่งแยก แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ผู้คนในสังคมต่างมุ่งหน้าเดิมเต็มความสุขให้ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการขวนขวานทำมาหากิน ทั้งทุจริตและสุจริต แต่นั้นก็ซึ่งมาซึ่งเงินตรา อำนาจ ลาภยศ และหน้าตาในสังคมที่ต้องการเป็นใหญ่เหนือผู้อื่นในสังคมของตนเอง และสังคมของคนอื่นโดยไม่หันมาสนใจว่าการกระทำนั้นนั้นจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือไม่ ของเพียงแต่ตอบสนองตนเองได้ก็เพียง หากย้อนกลับไปในอดีตกาลในนานนมมาแล้วนั้น องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานหลักการใช้ชีวิตประจำวันโดยง่ายสำหรับมนุษย์โลกทุกคนเพื่อการสร้างความสุขให้ตนเองและผู้อื่นนั้นคือ “ศีล 5”

 


ADVERTISEMENTศีล 5 มีอะไรบ้าง มาดูความหมาย คําสมาทานศีล 5 พร้อมคําแปล


เมื่อเอ่ยคำว่า “ศีล” ที่คุ้นชินหูกันนั้นแปลว่า ความตั้งใจ เจตนาที่จะงดเว้นจากความชั่วทั้งปวง ละเว้นจากการทุจริตต่างต่างนานา อาจจะว่ากันได้เลยว่าศีล คือแนวทางในการดำรงชีวิตด้วยการระลึกดี ระลึกชอบ เพื่อเป็นสุขต่อตนเองและเป็นสุขต่อผู้อื่น “ศีล 5” นั่นก็คือแนวทางการปฏิบัติห้าข้อเพื่อการระลึกดี ระลึกชอบของมนุษย์โลกที่เรียกได้ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเหนือพงเผ่าพันธุ์อื่นทั้งปวง

 

“ปาณาติปาตา เวรมณี”  ศีลข้อแรกนั้นว่าด้วยการงดฆ่าสัตว์ และเบียดเบียนสัตว์แต่นั้นไม่เพียงแต่สัตว์เดรัจฉานเพียงอย่างเดียวนั่นหมายถึงสัตว์ประเสริฐอย่างมนุษย์เช่นกัน หากลดการเบียดเบียน การประสงค์ร้ายโลกใบนี้คงน่าอยู่ขึ้นเยอะเป็นกอง หากลองเปรียบเทียบสัตว์กับมนุษย์ เมื่อสัตว์โกรธหรือโดนรุกรานมันก็ตอบโต้โดยไม่มีการยั้งคิด แต่เมื่อมนุษย์โกรธโมโหหรือโดนรุกรานยังมีวิธีที่จะเจรจาหรือพูดคุยหาข้อตกลงกันได้

 

“อทินนาทานา เวรมณี” ศีลข้อสองว่าด้วยการที่เราไม่อยากได้อยากมีทรัพย์ที่ไม่ใช่ของเรา การไม่อยากได้อยากมีมากเกินไปจนจนที่จะหน้ามืดตามัวไปล่วงล้ำสิ่งของบุคคลอื่นนั้นว่าดี การลักเล็กขโมยน้อยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ควรกระทำหากอยากได้สิ่งใดก็ควรที่จะหามาตนเอง

 

“กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี” ศีลข้อสาม การรู้จักผิดชอบชั่วดีในการกระทำผิดในกามารมณ์ทั้งหลาย การควบคุมการยั้งคิดคือพื้นฐานการเป็นมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์ ละเว้นจากการยุ่งกับครอบครัวของผู้อื่น ซื่อสัตว์ในคู่ครองของตนก็เพียงพอ

 

“มุสาวาทา เวรมณีศีลข้อสี่ ข้อที่สำคัญของหนึ่งของการเป็นมนุษย์ การไม่พูดจาปด โกหก หลอกหลวงหรือการพูดจากเพื่อหาผลประโยชน์เข้าตนโดยสาดโคลนเสียหายแก่ผู้อื่น โดยธรรมชาติความเป็นมนุษย์ข้อนี้นับว่าเป็นข้อที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดและพึ่งระวัง

 

“สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณีศีลข้อห้า ข้อสุดท้ายคือเครื่องมือที่จะมาลดการยั้งคิดยั้งทำของมนุษย์นั้นก็คือสุราเมรัย และของมึนเมาทุกชนิดหากดื่มหรือนำของเหล่านี้เข้าร่างกาย ความเป็นมนุษย์ก็จะลดหายลงไปด้วยดั่งเช่นข่าวหน้าหนึ่งที่ออกอยู่เป็นประจำ

 

การเฝ้าบำเพ็ญรักษาตน ครองอยู่ในศีล 5 นี้จะช่วยให้เกิดประโยชน์แก่ตน แก่ผู้อื่นรวมถึงหากแต่ละคนในสังคม หรือชุมชนต่างรักษาศีล 5 โลกนี้คงสงบสุขและปราศจากเรื่องราวร้ายๆใดๆ

 
>> พรหมวิหาร 4 คืออะไร หมายถึงอะไร หลักพรหมวิหาร 4 มีอะไรบ้าง
>> ศีล 5 มีอะไรบ้าง ความหมาย คำอาราธนาศีล 5 พร้อมคำแปล
>> ศีล 8 มีข้อห้ามอะไรบ้าง ความหมาย คำอาราธนาศีล 8 พร้อมคำแปล
>> หลักธรรม สังคหวัตถุ 4 การนําไปใช้กับการทํางาน
>> หลักสัปปุริสธรรม 7 กับเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตตามสายกลาง
>> อิทธิบาท 4 หลักธรรม ในการทํางานร่วมกัน ธรรมะกับการทำงานเป็นทีม
 

ภาพประกอบจาก pixabay.com

 


ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT


เนื้อหาใกล้เคียง

Ads
หมวดหมู่