ฆราวาสธรรม4 คืออะไร และ ฆราวาสธรรม4 มีอะไรบ้าง

 

ไม่ใช่เพียงแต่แนวคิดการแก้ปัญหา ความไม่สบายกายไม่สบายใจพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงวางแผนการดำเนินชีวิวิตตามวิถีปกติชนด้วยเช่นกันด้วยหลักการแนวคิดของ “ฆราวาสธรรม 4”

 


ADVERTISEMENTฆราวาสธรรม4 คืออะไร และ ฆราวาสธรรม4 มีอะไรบ้าง


คำว่า “ฆราวาส” นั้นก็คือเพศครองเรือนโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชาย หรือผู้ที่ยังคงดำเนินชีวิตไปตามกิจวัตรของทางโลก “ธรรม”  คือวิถีการและหนทางแห่งความดีและหากมีสองคำรวมกันจะได้ความหมายที่สวยงามนั่นคือ การใช้ชีวิตทางโลกด้วยการปฏิบัติชอบ ปฏิบัติดีทั้งว่าด้วยกัน สี่ประการนั่นคือ

 

สัจจะ หากหยิบมาแปลตรงตัวจะแปลได้ความหมายว่า “จริงแท้” สำหรับแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้นั่นคือการที่เลือกที่จะแสดงออก สื่อสาร พูดคุยอย่างจริงแท้แน่นอน ไม่โกหก พูดเป็นคำพูด พูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้น และอีกประการหนึ่งก็คือการแสดงออกผ่านการกระทำ หรือการกระทำที่จะทำอย่างจริงแท้ ไม่ย่อถอยต่อปัญหาไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดใดก็ตาม

 

ทมะ หากมีสัจจะ ทมะนำว่าสำคัญยิ่ง ทมะหมายถึงการฝึกตน ข่มจิตใจให้เข็มแข็งให้นิ่งเพื่อการพัฒนาตนเองและเดินทางไปยังเป้าหมายที่วางได้อย่างราบรื่น แต่หากถึงแม้มีปัญหา มีอุปสรรคใดใดก็ย่อมสามารถพัฒนาตนให้ผ่านไปได้หากมีทมะแล้วละก็ย่อมผ่านพ้นไปได้ทุกปัญหา อุปสรรคแน่นอน

 

ขันติ คำนี้ที่คุ้นหูกันหรือที่รู้กันดีก็คือ ”ความอดทน” แต่หากใช้เพียงเป็นการอดทนอดกลั้นต่อคำพูดต่อแรงกดดันอื่นอื่นภายในสังคมเพียงอย่างเดียว แต่กระนั้นคือการสร้างการถือความอดทนอดกลั้นจากกิเลสที่เข้ามารุมเร้า เพื่อปั่นทอนกำลังใจของเราอีกด้วย

 

จาคะ การเสียสละ หรือเป็นการละทิ้งซึ่งกิเลสทั้งหลาย การที่เปิดใจเอื้อเฟื้อผู้อื่นนั้น อีกประเด็นหนึ่งนั้นนับว่าเป็นการฝึกตนควบคุมความยากได้ ความยากมีด้วยอีกเช่นกัน การที่ยินดีกับผู้อื่นที่มีประโยชน์สุขจากผลที่เราได้สละออกไปนั้นนับว่าประเสริฐ อีกทั้งยังสามารถสร้างมิตรได้อีกมากมายด้วย

 

หากนำหลักธรรมที่พระพุทธองค์มอบทิ้งไว้ให้ทั้งหมดนี้ นับว่าถือเป็นแนวทางที่จะสร้างประโยชน์แก่ตนและชุมชนที่สามารถสร้างเกียรติ สร้างบุญบารมี บริวาณเพื่อนฝูงรวมไปถึง ประโยชน์แก่ตนได้ด้วย แต่หากผู้ใดขาดอาจจะได้นับได้ว่าเป็นผู้ทุจริตหน้าที่ความเป็นผู้ครองเรือน นับว่าความวุ่นวายของบ้านเมือง ของแต่ละสังคมเกิดมาจากการที่สามารถอดทนแต่กิเลสของตนได้ ทั้งเนื่องมาจากการสร้างอำนาจ บารมีจากการไร้ซึ่งสัจจะที่เคยให้ไว้ หรือ จาคะการเสียสละเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง

 
>> พรหมวิหาร 4 คืออะไร หมายถึงอะไร หลักพรหมวิหาร 4 มีอะไรบ้าง
>> ศีล 5 มีอะไรบ้าง ความหมาย คำอาราธนาศีล 5 พร้อมคำแปล
>> ศีล 8 มีข้อห้ามอะไรบ้าง ความหมาย คำอาราธนาศีล 8 พร้อมคำแปล
>> หลักธรรม สังคหวัตถุ 4 การนําไปใช้กับการทํางาน
>> หลักสัปปุริสธรรม 7 กับเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตตามสายกลาง
>> อิทธิบาท 4 หลักธรรม ในการทํางานร่วมกัน ธรรมะกับการทำงานเป็นทีม
 

ภาพประกอบจาก pixabay.com


ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT


เนื้อหาใกล้เคียง

Ads
หมวดหมู่