คุณธรรม 4 ประการคืออะไร และ คุณธรรม 4 ประการมีอะไรบ้าง

 

เป็นบุญของพสกนิกรชาวไทยที่มีเจ้าแผ่นดินที่นับว่ายิ่งใหญ่คนนึงของโลก ไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างแนวคิดการใช้ชีวิต แบบอย่างการปกครองโดยธรรม การครองราชย์และครองใจประชาชนชาวไทยมายาวนานที่สุดในโลก

 


ADVERTISEMENTคุณธรรม 4 ประการคืออะไร และ คุณธรรม 4 ประการมีอะไรบ้าง


และเนื่องในวโรกาสงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2549 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมพระองค์ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชดำรัชเพื่อสอนสั่งประชาชนชาวไทยทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันของคนในทุกสังคมนั่นคือ “คุณธรรม 4 ประการ”

 

เรียกได้ว่า “คุณธรรม 4 ประการ” เป็นหลักปฏิบัติและหลังแนวคิดเพื่อการอยู่ร่วมกันของสังคมและการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้น

 

ประการแรกนั่นคือ “การคิดดี พูดดี ทำดี” การปฏิบัติปฏิบัติชอบถือว่าเป็นคุณธรรมเบี้องต้นที่คนในสังคมและทุกคนต้องมีเพื่อประโยชน์สุขที่เนื้อมาจาก การที่แต่ละทำแต่สิ่ง รับแต่สิ่งดีทุกคนล้วนจะได้รับแต่สิ่งดีดีเข้าไปในชีวิต

 

ประการที่สองนั่นคือ “การมุ่งเกื้อกูลกัน”  การที่ทุกคนในสังต่างเอื้อเพื้อแบ่งเบาภาระหนักและยังจุนเจือประโยชน์ให้กันและกันในสังคม หรือแม้กระทั่งในองค์กร ในบริษัทหากทุกคนในบริษัทช่วยกันเอื้อเฟือจุนเจือกันนั้นจะก่อให้เกิดความสุขในการทำงาน และบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน

 

ประการที่สามนั่นคือ “การปฏิบัติตนอยู่ความสุจริตชอบธรรม” อดทน อดกลั้นต่อความไม่ถูกต้อง ฝึกตนให้เกรงกลัวต่อบาปหลีกเลี่ยงต่อการทำที่มิชอบทั้งหลายทั้งปวง

 

ประการที่สี่นั่นคือ “การรู้จักละลางสิ่งไม่ดีทั้งหลาย” การปฏิเสธและวางมือจากความชั่ว สิ่งผิดและการทุจริตทั้งหลายทั้งปวง หรือการที่ยอมเสียลนะตน หรือทรัพย์ของตนเพื่อประโยชน์ต่อใจผู้ให้ และความสุขของผู้รับ

 

ถ้าหยิบยกคุณธรรม 4 ประการนี้มาเปรียบเทียบกับหลักธรรมของพรพุทธองค์นั่นก็สามารถเปรียบเทียบได้กับหลักธรรมในบริบทของ “ฆราวาสธรรม 4” ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงก็คือหลักธรรมสำหรับการครองเรือน ซึ่งไม่ว่าจะเป็น สัจจะ ทมะ ขันติหรือจาคะ นั่นเอง

 

หากจะว่าไปแล้วหลักคุณธรรมทั้ง 4 ประการ หรือแม้แต่ ฆราวาสธรรม 4 เป็นเพียงหลักการปฏิบัติง่ายง่ายแบ่งลำดับเป็นขั้นตอนง่ายต่อการอธิบาย การต่อการเข้าใจและง่ายต่อการปฏิบัติหากนำหลักเหล่านี้ไปบวกเพิ่มเติมกับความรู้ สติปัญญา วิเคราะห์ไตร่ตรองและปรับใช้กับชีวิตประจำได้ อีกด้านหนึ่งของสังคมไทยที่วัตถุเดินหน้าแซงจริยธรรมนั้น ค่อนข้างจะยากในขั้นตอนการนำไปปฏิบัติได้ครบทุกข้อถึงแม้จะเข้าใจ ถึงแม้สามารถสอนหรือบอกต่อได้แต่ก็ ยากต่อการนำไปปฏิบัตินักเนื่องจาก พื้นฐานของมนุษย์ปัจจุบันที่ต้องการความสุข สะดวกสบายของตนเองเป็นหลักโดยไม่จำเป็นต้องแคร์ถึงความรู้สึกของคนอื่น

 

แต่หากลองหยิบหลักการปฏิบัติง่ายง่ายมาค่อยค่อยลองปฏิบัติ ปรับใช้กับชีวิตที่ละข้อนั่นก็เพียงพอที่จะทำให้ตนเองและสังคมค่อยค่อยดีขึ้น

 
>> คุณธรรม 4 ประการ สําหรับคนไทย อันเป็นแนวพระราชดํารัส
>> การเสียสละต่อสังคมมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างความเสียสละ
>> วิบากกรรมคืออะไร หมายถึงอะไร การบรรเทาวิบากกรรมให้เบาบางลง
>> หลักคุณธรรมจริยธรรม ในการดําเนินชีวิตและการทำงาน
 

ภาพประกอบจาก pixabay.com


ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT


เนื้อหาใกล้เคียง

Ads
หมวดหมู่