เกร็ดความรู้ทั่วไป ความรู้รอบตัว สาระน่ารู้สั้นๆทั่วโลก
หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ หมายถึงอะไร และมีอะไรบ้าง
หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ หมายถึงอะไร และมีอะไรบ้าง

ชีวิตที่พอเพียงกับ “สัปปุริสธรรม 7”   แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นแนวทางแห่งการประมาณตน ทำสิ่งที่ตนพอจะทำได้เ...ADVERTISEMENT »  ภาษาอังกฤษน่ารู้

Ads
หมวดหมู่